Pro mnohé nepodnikatelské a státní subjekty se stalo vytápění díky extrémně vysokým cenám plynu, elektřiny a dalších typů paliva ekonomicky nákladné, přičemž jejich ceny stále rostou a je více než pravděpodobné, že se tento růst „nikdy“ nezastaví.

V současnosti stojíme všichni na začátku významného období, kdy státní instituce výrazným způsobem hodlají podporovat přeměnu stávajících uhelných a mazutových kotelen na kotelny s vytápěním energetickou biomasou.
Od konce roku 2007 byl spuštěn Operační program životního prostředí SFŽP. Dotační programy mohou mnohým z vás pomoci k získání dotace na pokrytí významné části rekonstrukce zdroje tepla a s tím souvisejících záležitostí.
Pro oblast kotelen na biomasu je to především Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, kde je z fondů EU vyčleněno 0,67 mld. €, tj. 13,7 % OPŽP.

Prioritní osa 3: Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE: podporováno:

• výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
• výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.
 
Dle plánu výzev OPŽP bude výzva na zdroje OZE vyhlášena v květnu 2009.

Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Státní fond životního prostředí je zprostředkujícím orgánem. Typ žadatele je jedno z kritérií pro určení výše dotace, která může dosahovat až 90 % výše nákladů na projekt (kompletní kotelna na biomasu).
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 500.000 Kč.
 
 
Co je energetická biomasa?  

Je to biomasa určená pro vytápění objektů a je nejvýznamnější ze všech uvedených forem biomasy. Jedná se o biomasu pevnou (dále existuje biomasa plynná a kapalná), kdy nejdůležitějším faktorem je, že ji lze využívat v místě jejího vzniku, bez náročného přemísťování na velké vzdálenosti, a má také nejnižší energetickou náročnost při jejím využívání (např. oproti výrobě biolihu).
Z tohoto důvodu je třeba hledat všechny způsoby, jak využívání biomasy pro energetické účely co nejvíce uplatňovat a také podporovat.
Jedním z těchto významných důvodů je její efektivní spalování. Biomasu pro vytápění je třeba využívat ve všech formách. Dřevní či lesní odpady nebo sláma, jako vedlejší produkt zemědělství, jsou materiály, které je třeba využívat v první řadě, neboť jsou nepochybně nejméně nákladné, než záměrná produkce biomasy.
Využívání biomasy přispívá výrazným způsobem k rozvoji zemědělských oblastí hlavně lepším využitím pracovní síly a mechanizace, posílením místní ekonomiky – peníze za energii zůstávají v regionu, přicházejí investice do nových technologií.
Biomasa představuje úspornou a k životnímu prostředí šetrnou alternativu především v porovnání s fosilními palivy. Vytápění biomasou šetří, ve srovnání s propan-butanem a LPG, již nyní 50–70% nákladů na palivo. Již po třech letech dochází k amortizaci výměny topení z PB či LPG na dřevěné pelety a biomasu bez započtení vlivu a výše získané dotace. 
Aby tato ekonomická rovnice mohla platit, je nutné nalézt zařízení vhodná k efektivnímu spalování biomasy i při malých výkonech v rozsahu 2kW až 400 kW.
Tento výkonový rozsah je v největší míře zastoupen v komunálních objektech, ve vesnicích a v maloměstech, kterých se vytápění v topné sezoně denně dotýká. Jedná se především o objekty obecních úřadů, škol, školek, tělocvičen, domovů důchodců atd.
Jelikož spousta starostů a správců výše uvedených zařízení je především správnými hospodáři, nejsou jim tyto moderní technologie a paliva cizí a plně si uvědomují jejich ekonomickou výhodu jak pro spotřebitele, tak i pro místního producenta biomasy.
Abychom jim usnadnili situaci při hledání zařízení, splňujících všechny podmínky, připravili jsme pro vás krátkou prezentaci významného výrobce zařízení na spalování energetické biomasy - rakouské firmy GUNTAMATIC.

GUNTAMATIC je rakouská průmyslová firma, která již přes 40 let vyrábí moderní systémy na vytápění dřevem a biomasou, a jako nositel značky ručí za kvalitu a spolehlivost. Ročně vyrábí 12-16 tisíc zařízení pro spalování biomasy, což ji řádí na přední místo v rámci EU.
GUNTAMATIC nedávno vyvinul nové zařízení na spalování biomasy – kotle BIOCOM Flex a POWERCHIP, které najdou své využití nejen v domácnostech, ale také v podnikání, v komunální oblasti nebo v průmyslu.
Při vývoji se odborníci firmy GUNTAMATIC zaměřili - vedle nejvyšší jakosti a pohodlí - i na použití kaskádových zařízení až do výkonu 400 kW. Celkově se dají výkony skládat z kotlů o max. výkonech 20 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW, 75 kW a 100 kW a násobků 4.
Zařízení Biocom na spalování pelet s extrémně nízkou spotřebou elektrické energie představuje ideální řešení pro vytápění peletami. Je až neuvěřitelné, že tento kotel až do výkonu 100 kW se připojuje do sítě s napětím 230 V.
Zařízení POWERCHIP na spalování štěpky, agropelet, pelet a obilí představuje ideální řešení pro vytápění štěpkou, agropeletami, peletami a obilím. Tento kotel je již nutno připojit na napětí 400 V.
Tato úsporná a na údržbu nenáročná zařízení lze spojit do kaskády až do výkonu 400 kW a lze jimi ovládat několik akumulačních nádrží s neomezeným množstvím topných okruhů.
Tyto systémy je také možno doplnit solárními kolektory, popř. jinými zdroji tepla. Na vše je již předem myšleno a tato zařízení jsou k tomu již předprogramována.
Ve spojení s ovládáním GSM telefony, popř. prostřednictvím Internetu a PC, již nebrání nic tomu, aby si každý vlastník své zařízení ovládal „na dálku“.
Přeřazením topiče na jinou činnost lze dosáhnout nemalých finančních úspor, neboť všechna tato zařízení vyžadují jen občasný dohled v důsledku plné automatizace od plnění paliva, přes jeho spálení, až po odstranění popela do kovové popelnice.
 
Nespornými výhodami kotlů GUNTAMATIC jsou:

•   Perfektní modulace výkonu 100% až 30% výkonu kotle (bez „cyklování“) a bez ztráty účinnosti = účinnost nad 90% již při výkonu 30%.
•    Samočisticí, pohyblivý, kaskádový rošt = stále je zajištěna nejvyšší možná účinnost spalování paliva na hořáku.
•    Nízká teplota primárního spalování a ochlazování kaskádového roštu vzduchem = minimální spékání popela.
•    Vysoká teplota sekundárního spalování = dokonalé spalování, minimální emise, dlouhá životnost.
•    Trvalé, automatické čištění výměníku tepla = stále je zajištěna nejvyšší možná účinnost teplosměnných ploch výměníku.
•   Volitelně vnitřní obložení z kyselinovzdorné oceli při použití rostlinných paliv (Triticale, ječmen, Miskantus, technické konopí, energetický šťovík aj.) = odolnost proti kyselinám vzniklým při spalování zemědělských plodin a odpadů.
•   "Bezkonkurenční univerzálnost": obilí - štěpka - peletky - sloní tráva (Miskantus) = jeden kotel na všechny agropaliva, pelety a štěpku.
•    Automatické zapalování horkým vzduchem = kotel je zapálen max. do 40 sec.
•   Odtahový regulátor s plynulým řízením otáček (potřebný spalovací vzduch je nasáván) = možnost předehřevu primárního i sekundárního vzduchu v keramickém obložení spalovací komory.
•    Lambdasonda pro zajištění dokonalého spalování = minimální emise, maximální ochrana životního prostředí.
•    Ovládání pomocí podrobného menu (řídicí jednotka v češtině i slovenštině) = nic jednoduššího zde doteď nebylo.
•   Volitelně ekvitermní regulace pro regulování vnitřní teploty dle aktuální venkovní teploty = zajištění konstantní teploty vytápěného prostoru s maximálním důrazem na úsporu paliva.
•   Integrován management akumulační zásobníku = kotel monitoruje funkci AKU nádrže a podle toho řídí její nabíjení s ohledem na maximální účinnost celého topného systému.
•    Integrováno kaskádové řízení = až 4 kotle se mohou vzájemně „domlouvat“ na způsobu vytápění.
•   4-násobné zabezpečení proti zpětnému zahoření (podtlak ve spalovacím prostoru, čidlo podavače, protipožární klapka, požární zhášecí zařízení) = 100 % ochrana proti prohoření do zásobníku paliva.
•   Přísun paliva je řešen pomocí pružné ramena rozhrnovače (karuselu) o průměru 1,5 až 5 m, délka až 7 m = možnost vytvořit zásobník paliva o objemu až 100m3 .
•    Kompaktní provedení celého řešení kotelny.

Jestliže cítíte, že nadešel ten správný čas pro změnu způsobu vytápění vašeho objektu, kontaktujte zastoupení firmy GUNTAMATIC pro Českou republiku a Slovensko, které zajišťuje společnost esel technologies s.r.o.

Ta nabízí svým zákazníkům jedinečný komplexní servis:
•   doporučení nejvhodnějšího kotle pro váš objekt,
•   vypracování cenové nabídky ZDARMA,
•   navržení projektu,
•   pomoc při vyřízení dotace,
•   prodej vybraného typu kotle,
•   jeho dodání na klíč až do vaší kotelny,
•   dokonalou instalaci rozvodů,
•   profesionální zapojení a nastavení,
•   dodání a montáž vybraných doplňků,
•   zprovoznění a seřízení celé tepelné soustavy,
•   zaškolení s obsluhou kotle a nepřetržité servisní služby,
•   zvýhodněné dodávky dřevěných pelet z vlastní produkce po celou dobu životnosti kotle.
 
Kontakty:  esel technologies s.r.o., Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
Tel.:+420 777 283 009, E-mail:  info@guntamatic.cz, Web: www.guntamatic.cz 


Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz