Program Čistá energie Praha pro rok 2011

23.08.2011 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled redakce | Téma: Různé

Program Čistá energie Praha pro rok 2011

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.451 ze dne 19.4.2011 Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011(dále jen „pravidla“).
 

Komu je příspěvek určen:

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy v době od 1.9.2010 do 31.10.2011 změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.). Poskytování dotací se jednoznačně řídí pravidly, jejichž úplné znění je uvedeno na straně 3 tohoto formuláře.

 

Způsob podání žádosti:

Investor, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2011 následujícím způsobem:


Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 dnů
od uvedení nového ekologického zdroje do provozu (od data uvedení do provozu potvrzeného na stejnojmenném protokolu nebo záručním listu, viz. bod 3 Nezbytné doklady).
Výjimku tvoří investoři, kteří uvedli do provozu ekologický zdroj od 1.9.2010 do 9.6.2011. Pro tyto investory je lhůta podání žádosti do 30. 6. 2011. Později podané žádosti, tj. podané po uvedených lhůtách, budou zaregistrovány a vyhodnoceny a pokud nebudou finanční prostředky na dotace vyčerpány na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne OOP MHMP o jejich vyplacení v závěru výplatního období.
 

Nezbytné doklady:

1)   Jeden vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti.
2)   Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy).
3)   Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů s uvedením jejich výkonů, datem uvedení do provozu, vystavené na jméno investora, případně protokol o uvedení do provozu (datum na těchto dokladech v období od 1.9.2010 do 31.10.2011 je rozhodující pro uplatnění žádosti).
4)   Revizní zprávy (dle rozhodnutí OOP MHMP)
5)   Doklad o smluvním zajištění dodávky příslušného topného média (zemní plyn, elektřina, CZT, atd.).
6)   V případě, že podpořeným energetickým zdrojem je fotovoltaická elektrárna, předloží žadatel uzavřenou smlouvu o odběru energie s energetickou společností.
7)   Pokud investor není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost souhlasem vlastníka.
8)   Ohlášení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle).
9)   V případě zastupování investora jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci. 
10) V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení ( 1x foto objektu a 1x foto nového zdroje energie). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@cityofprague.cz.  

Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých ekologických zdrojů pouze orientační. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 23600 4314 nebo ne emailu 
dotace.topeni@cityofprague.cz .

V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může OOP MHMP vyžádat další doplňující doklady
  
 

 

Zdroj: Magistrát Hlavního města PrahyCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz